Kategorie

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Api Market z siedzibą ul. Warszawska 63, 05-520 Konstancin- Jeziorna. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251608, NIP 125-11-88-326 REGON 017415788

 

I. Informacje ogólne

 

Regulamin sklepu internetowego "Delikatesy Api Market ", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym "Api Market", prowadzącym działalność przy ul. Warszawskiej 63, 05-520 Konstancin- Jeziorna.

 

II. Słowniczek

 

1. Sprzedawca

Sprzedawcą jest firma: "API MARKET" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancin- Jeziorna. Ul. Warszawska 63, 05-520 Konstancin- Jeziorna, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000251608, NIP 125-11-88-326, Regon 017415788, Tel. 22 434 00 40 Adres elektroniczny:www.apimarket.pl

 

2. Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej.

 

3. Strona Internetowa

Strona internetowa www.apimarket.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

 

4. Sklep Internetowy

Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę w Konstancin- Jeziorna, ul. Warszawska 63, 05-520 Konstancin- Jeziorna, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

 

5. Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

 

6. Konto Internetowe

Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

7. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE

 

III. Warunki Składania Zamówień

 

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.

 

2. Wymagania sprzętowe:

do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do Internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien: korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek i stylów CSS.

 

3. Rejestracja Klienta

Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności apimarket.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze w oświadczenia wskazanego w ust 9.

 

4. Złożenie zamówienia

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia umieszczona jest w zakładce "Pomoc - Zakupy".

 

5. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

 

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta.

 

7. Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej, podczas zakładania konta Klient składa oświadczenie, iż ma ukończone 18 lat oraz potwierdza zapoznanie się i akceptuje warunki Regulaminu sklepu internetowego www.apimarket.pl, w tym Polityki Prywatności, celem umożliwienia składania zamówień.

 

IV. Warunki sprzedaży i dostawy

 

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

 

2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

 

3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

 

4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

 

5. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

 

6. Towar sprzedawany "na wagę", sprzedawany jest po zważeniu w Sklepie Internetowym. Ilość zamawianego Towaru należy podać jako dziesiątą część jednego kilograma np. 0,3 szynki (0,3 kg szynki). Jeżeli przy nazwie Towaru podana jest waga opakowania np. 400g należy zamówić ilość zamawianych opakowań np. 2 (czyli 800g Towaru).

 

Uwaga: Towar świeży np. sery, wędliny, mięsa sprzedawane są w postaci: plastrów i "w kostce". Informacje w jakiej postaci należy dostarczyć zamawiany Towar powinny być zaznaczone przy pozycji "Opcje przygotowania" w szczegółowym opisie Towarów (klikając na zdjęcie Towaru, jego nazwę lub skrócony opis).

 

7. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.

 

8. Zamówienia dostarczane są w termoizolacyjnych lodówkach, opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach.

 

9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę i posiadających stosowne identyfikatory. Zamówione Towary są starannie pakowane w termoizolacyjne lodówki, kartony firmowe, torby foliowe lub plastikowe skrzynie.

 

10. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

 

11. Dostawa Towarów jest realizowana w granicach miast określonych w zakładce "Sprawdź dostępne terminy dostawy", znajdującej się na Stronie Internetowej.

 

12. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce Pomoc - Dostawa

 

13. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

 

14. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

 

14.1. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.apimarket.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) przy odbiorze

Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych

Bonami towarowymi - akceptujemy kupony Sodexho Pass, Accor, Bonus. Przy płatności bonami towarowymi i kuponami nie wydajemy reszty.

Kartą płatniczą - możliwa jest płatność u klienta kartą płatniczą/ kredytową Eurocard, Mastercard, Visa, Visa Elektron. Istnieje możliwość łączenia wyżej opisanych form płatności.

b) z góry

Płatność on-line - transakcje on-line (karty i przelewy) przetwarza eService S.A. spółka grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego

 

V. Reklamacje i zwroty

 

1. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie w punkcie skupu butelek w Sklepie Internetowym, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję. Kurier-sprzedawca nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.

 

2. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera-sprzedawcy. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera-sprzedawcy dostarczającego przesyłkę. Kurier-sprzedawca ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się z operatorem telefonicznie, lub bezpośrednio w Sklepie Internetowym. Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

3. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w siedzibie sklepu, przed upływem tego terminu na adres - "Api Market" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancin- Jeziorna, prowadzona działalność w sklepie ul. Warszawska 63, 05-520 Konstancin- Jeziorna.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie nie zmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot odbywa się na tę sama kartę płatniczą.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny itp.), dostarczanej prasy.

 

VI. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie

Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego „www.apimarket.pl” API Market Sp. Z o. o z siedzibą w Konstancin- Jeziorna. (organizator sieci) służą do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

W czasie korzystania ze strony sklepu internetowego Klient może być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak odmowa podania danych lub podanie błędnych danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Szczegółowy opis celu, w którym dane osobowe są lub mogą być zbierane, pozostaje wskazany w treści klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu:

a)               stałego monitorowania jakości usług świadczonych przez sklep internetowy;

b)              przesyłania informacji marketingowych e-mailem;

c)               przesyłania informacji handlowych e-mailem;

d)              przesyłania newslettera.

 

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 24 RODO jest API Market Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Warszawska 63, 05-520 Konstancin- Jeziorna.

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Klienci mogą wykonywać powyższe prawa w formie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany powyżej, lub emailem na adres bok@apimarket.pl

Klient jednocześnie z zaznaczeniem właściwego pola wyboru (check box) oświadcza, że dane osobowe są zgodne z prawdą i dotyczą Klienta.

Podane dane osobowe mogą być zmieniane przez Klienta przy użyciu panelu Klienta na stronie sklepu internetowego lub przez administrację sklepu internetowego na wniosek Klienta.

W przypadku zamówienia w sklepie internetowym, Administrator wysyła na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie zamówienia.

Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe są przechowywane:

a)                przez okres nie dłuższy niż 10 lat,

b)              przez 12 miesięcy w przypadku monitorowa jakości świadczonych usług,

c)               do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

 

Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta, narusza RODO.

Podane dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi Klientów: e-mail: bok@apimarket.pl

Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, potwierdzających zamówienie.

 

VII Polityka Cookies

Preferencje Klientów sklepu internetowego podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Polityką cookies.

VIII. Zabezpieczenia

 

1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa,  zabezpieczające ochronę wszelkich informacji ujawnionych przez Klientów z uwzględnieniem  normam ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

 

2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów posiada ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego Api Market S p. z o.o. oraz "apimarket.pl" sp. z o.o. z siedzibą w Konstancin- Jeziorna prowadzącej stronę internetową www.e-apimarket.pl.

 

3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych.

 

4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy Sklepu internetowego Api Market z siedzibą w Konstancin- Jeziorna. oraz prowadzącej stronę internetową www.e-apimarket.pl i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej przed złożeniem zamówienia, to jest oświadczenia, którego wzór wskazany został w lit. III ust. 8 niniejszego regulaminu.

 

IX. Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem (22) 760 80 26 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt".


Recently Viewed

No products

Menu